Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Người Khách Thương
Lượt xem: 792
16-02-2020

Người thương nhân có được bài học khi không giữ lời hứa với đức Như Lai Thế Tôn.