Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Liên Trì Đại Sư - Liên Tông Bát Tổ - Tổ Thứ Tám Tịnh Độ Tông
Lượt xem: 1753
30-11-2021